• Gedragscode van Crocs


  De mensen die bijdragen aan het ontwikkelen van het merk Crocs zijn van wezenlijk belang voor het succes van de Vennootschap. Om ervoor te zorgen dat zij veilige, eerlijke en weloverwogen arbeidskansen krijgen, hecht Crocs veel waarde aan samenwerking met Zakelijke Partners die de waarden en beleidsregels van de Vennootschap delen en onderschrijven.


  De hieronder uiteengezette beginselen vormen de MVO-Gedragscode van Crocs. Deze beginselen helpen ons en onze Zakelijke Partners verantwoording af te leggen, om er zo voor te zorgen dat problemen worden aangepakt zodra ze zich voordoen en dat arbeidsinitiatieven worden bevorderd.


  Crocs wil samenwerken met Zakelijke Partners die begrijpen dat het voldoen aan de in dit document gestelde minimumnormen een kritieke nullijn is van waaruit productieleiderschap, voortdurende verbetering en zelftoezicht moeten worden ontwikkeld. Buiten deze Gedragscode verwacht Crocs van onze Zakelijke Partners dat zij de inzet van Crocs delen om het juiste te doen voor onze mensen en onze omgeving. We hebben dezelfde doelstellingen op het gebied van afvalvermindering, verantwoord gebruik van hulpbronnen, ondersteuning van arbeidersrechten en bevordering van de welvaart van arbeiders en gemeenschappen. Wij zijn van mening dat partnerschappen op basis van transparantie, samenwerking en wederzijds respect van essentieel van belang zijn voor ons succes op de lange termijn.


  Door ondertekening van een exemplaar van deze normen en bedrijfspraktijken laten onze Partners zien dat zij zich aan deze MVO-Gedragscode gebonden achten. Deze verbintenis zal jaarlijks worden bijgewerkt en overeengekomen. Crocs maakt gebruik van een onafhankelijke externe partij en een intern toezichtteam voor de uitvoering van onaangekondigde periodieke MVO-controles bij onze Zakelijke Partners en faciliteiten binnen de eigen toeleveringsketen van Crocs, om risico's met betrekking tot slavernij en mensensmokkel te evalueren en aan te pakken. Daarnaast hanteert Crocs een breed MVO-trainingsprogramma waarbinnen de onderwerpen mensensmokkel en slavernij worden behandeld, in het bijzonder waar het gaat om het beperken van risico’s binnen de producttoeleveringsketen. Voorts is er binnen het MVO-team een functionaris die actief toezicht houdt op de fabrieken van onze Zakelijke Partners en van onszelf, en deze beoordeelt. Verzuim aan de zijde van medewerkers of Zakelijke Partners om de MVO-Gedragscode na te leven leidt tot correctieve maatregelen of beëindiging van het dienstverband of de overeenkomst.


  Zakelijke Partners (daaronder begrepen doch niet beperkt tot agenten, leveranciers, producenten, fabrieken, leveranciers en onderaannemers) dienen alle wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op de uitoefening van hun bedrijf volledig na te leven. De voertaal voor het doen van kennisgevingen en voor de uitleg van deze richtlijnen is het Engels, naast de lokale talen bij de vestigingen van de zakelijke partner van Crocs.


  Onze personeelsnormen: vrijwillig en passend bij de leeftijd


  De Zakelijke Partners van Crocs mogen geen gebruik maken van dwangarbeid, daaronder begrepen gevangenisarbeid, schuldarbeid of schuldhorigheid, of andere vormen van dwangarbeid. Van werknemers van Zakelijke Partners mag niet worden verlangd dat zij bij indiensttreding bij de Zakelijke Partner of als voorwaarde voor indienstneming "borgsommen" storten of identiteitspapieren in bewaring geven. Het staat werknemers vrij het dienstverband met de Zakelijke Partner op te zeggen met inachtneming van een redelijke termijn. De Zakelijke Partner is verantwoordelijk voor inzetbaarheidsvergoedingen van buitenlandse werknemers, met inbegrip van wervingsvergoedingen. De Zakelijke Partners van Crocs verklaren dat zij de wetgeving op het gebied van slavernij en mensensmokkel van het land of de landen waar zij actief zijn, zullen naleven.


  De Zakelijke Partners van Crocs zullen zich houden aan de geldende wetgeving op het gebied van minimumleeftijdseisen voor arbeid in het land waar de producten worden vervaardigd. Indien er geen leeftijdseis is aangegeven, wordt de minimumleeftijd gesteld op 16 jaar. Voorts dienen Zakelijke Partners alle lokale wetgeving op het gebied van beperkingen voor "Jeugdige Werknemers", gedefinieerd als alle werknemers onder de 18 jaar, na te leven.


  Onze arbeidswaarden: respect, waardigheid en gelijke kansen


  De Zakelijke Partners van Crocs dienen hun werknemers met respect en waardigheid te behandelen. Werkomgevingen dienen vrij te zijn van intolerantie, vergelding in geval van grieven en lijfstraffen. Lichamelijke, seksuele, psychologische of verbale intimidatie of mishandeling van werknemers wordt niet getolereerd.


  Crocs is de vaste overtuiging toegedaan dat mensen recht hebben op gelijke arbeidskansen. De Zakelijke Partners van Crocs mogen werknemers niet discrimineren als het gaat om arbeidszaken, daaronder begrepen indienstneming, salariëring, secundaire voorwaarden, promotie, disciplinaire maatregelen, ontslag of pensionering op basis van geslacht, ras, religie, leeftijd, handicap, seksuele voorkeur, nationaliteit, burgerlijke staat, politieke overtuiging, vakbondslidmaatschap, sociale of etnische afkomst, of enige andere op grond van nationale wetgeving beschermde status.


  Ons vergoedingsbeleid: tijdig en eerlijk


  Werknemers van Zakelijke Partners van Crocs worden tijdig uitbetaald en verdienen ten minste het minimumloon zoals is voorgeschreven op grond van nationale wetgeving. Daarnaast ontvangen zij wettelijk voorgeschreven secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals vakantie- en snipperdagen, alsmede de wettelijk voorgeschreven ontslagvergoeding bij beëindiging van het dienstverband. Arbeidspraktijken zoals stage- of leerlingvergoedingen, vergoedingen voorafgaand aan indiensttreding, borgsommen of andere praktijken waarmee het salaris van een werknemer effectief lager uitkomt dan het wettelijk minimumloon zijn niet toegestaan. Verder wordt loon ten minste maandelijks uitbetaald.


  Onze werkomgeving: veilig, gezond en in balans


  De Zakelijke Partners van Crocs zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. De Zakelijke Partners van Crocs zullen veilige praktijken bevorderen door schriftelijke veiligheids- en gezondheidsbeleidregels en -procedures te bieden waarmee negatieve gevolgen voor de werkomgeving tot een minimum worden beperkt, arbeidsletsel en -ziekte worden teruggedrongen, en de algehele gezondheid van werknemers wordt bevorderd. De Zakelijke Partners van Crocs dienen systemen te hanteren om mogelijke gezondheids- en veiligheidsrisico's voor werknemers op te sporen, te voorkomen en daarop te reageren. De Zakelijke Partners van Crocs dienen te zorgen voor opleiding en een afdoende uitrusting om te zorgen voor veiligheidspraktijken op de werkplek. Deze eis geldt ook voor eventueel geboden woonruimte.


  De Zakelijke Partners van Crocs zullen de geldende wetgeving naleven op het gebied van werktijden zoals die zijn voorgeschreven in het land waar het product wordt vervaardigd. Eventueel overwerk vindt plaats in overleg en wordt tegen een toeslag vergoed.


  De Zakelijke Partners van Crocs dienen de volksgezondheid en het milieu te beschermen door middel van naleving van de geldende voorschriften van toezichthouders, daaronder begrepen die op het gebied van veiligheid van de werkplek, emissie naar lucht, vaste en gevaarlijke afvalstoffen, en waterafvoer. De Zakelijke Partners van Crocs dienen redelijke maatregelen te nemen ter beperking van negatieve gevolgen van de activiteiten voor het milieu, en te streven naar voortdurende verbetering van hun milieuprestaties.


  Voor zover is toegestaan op grond van het recht van het productieland dienen de Zakelijke Partners van Crocs het recht van hun werknemers op vrijheid van vereniging en georganiseerd overleg te respecteren. Dit omvat mede het recht op vorming van en toetreding tot vakbonden en andere werknemersorganisaties naar keuze, zonder te worden geïntimideerd.


  Wij moedigen werknemers van onze Zakelijke Partners aan om in vertrouwen contact op te nemen met Crocs indien een van onze Partners de werknemersrechten zoals die zijn uiteengezet in deze MVO-Gedragscode schendt. U kunt ons bereiken op +3170-440-6000 of Compliance@crocs.com.


  Al onze Zakelijke Partners bevestigen dat zij deze MVO-Gedragscode hebben ontvangen en verklaren alle daarin vermelde normen en bedrijfspraktijken te zullen naleven. Indien Crocs vaststelt dat een van haar Zakelijke Partners deze MVO-Gedragscode heeft overtreden, kan Crocs naar eigen keuze alle uitstaande bestellingen annuleren, de zakelijke relatie beëindigen en/of een gerechtelijke procedure instellen. Deze MVO-Gedragscode dient goed zichtbaar te worden opgehangen in de fabriek van de Zakelijke Partner in de lokale taal/talen van de werknemers.